Oferta – Cennik / Grafik jazd

CENNIK

ważny od 01.05.2020

Zajęcia Pony Games dla dzieci od 4-go roku życia 70 zł/ 0,5 h

Karnet 600 zł / 10 jazd 

ważny 10 tyg.

Lonża 70 zł/ 0,5 h

Karnet 600 zł / 10 jazd ważny 10 tyg. 

Grupa początkująca samodzielna (do 3 osób w grupie)

Stęp, kłus na małej ujeżdżalni

70 zł/ 0,5 h

Karnet 600 zł / 10 jazd ważny 10 tyg. 

Grupa zaawansowana

Stęp, kłus, galop

70 zł/ 1 h

Karnet 600 zł / 10 jazd ważny 10 tyg. 

Jazda indywidualna rekreacyjna 120 zł/ h
Jazda indywidualna sportowa  150 zł/ h
Sekcja sportowa SKJ PONY POWER dzierżawa koni
Jazda w teren (grupa min. 4 osoby) 80 zł/ h
   
   
   
 

ddk

 
 
 

SZKÓŁKA JEŹDZIECKA

GRAFIK JAZD

Godz.

Poniedziałek 

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00

14.30

15.00

16.00

16.30

 

 

 

Pony Games

 

Lonża

 

Pony Games

 

Lonża

 

Pony Games

 

Lonża

 

Pony  Games

 

Lonża

17.00

 

 

Początkująca

Lonża

Początkująca

 

Lonża

Początkująca

 

Lonża

Lonża

 

 

18.00

 

Zaawansowana

Dzierżawa (sport)

 

Dzierżawa (sport)

 

Zaawansowana

19.00

 
Dzierżawa (sport)
 
 
Dzierżawa (sport)

 

Godz.

Sobota

Niedziela

10:00

 

 Lonża

11:00

Pony Games

Lonża

 Lonża

12:00

Lonża 
Lonża 
13:00
Lonża 
Lonża 

14:00

   

15:00

 Lonża
 Lonża

16:00

Zaawansowana
 
Zaawansowana

17:00

Pony Games

Lonża

 

18:00

Dzierżawa (sport)
Dzierżawa (sport)

19:00

   
 
 
 
KARNETY – PŁATNOŚCI
 
1. Ceny jazd są dostępne w aktualnym cenniku
 
2. Płatność za jazdy i karnety należy uiścić z góry
 
3. Terminy i godziny jazd ustalane są w momencie zakupu karnetu i są stałe dla osób wykupujących karnet
 
4. Karnet jest imienny na jedną osobę.
 
5. Jazdę należy odwołać najpóźniej 24 godz. przed terminem zajęć. 
 Jazda nieodwołana lub odwołana w dniu planowanych zajęć uważa się za odbytą i jest skreślana z karnetu.
 
6. Jazda odwołana 24 godz. przed planowanymi zajęciami, może zostać zrealizowana do końca ważności karnetu po ustaleniu z instruktorem
 
7. Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu jazdy
 
8. Wykupione karnety pozostają u Instruktora, który wykreśla odbyte jazdy
 
 
 

 

 

REGULAMIN SZKÓŁKI JEŹDZIECKIEJ PONY CLUB 

 

1. Zajęcia w szkółce jeździeckiej mają na celu naukę, podnoszenie i doskonalenie umiejętności jeździeckich.

Zajęcia odbywają się w roku szkolnym od września do czerwca z wyłączeniem świąt oraz ferii.

2. O zakwalifikowaniu dziecka do danej grupy szkółki jeździeckiej decyduje instruktor jazdy konnej.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach nauki jazdy konnej oraz ważna polisa NNW dziecka na czas zajęć.

4. Zajęcia w szkółce obejmują :

– praktyczną naukę jazdy konnej

– zajęcia teoretyczne ( zasady bezpiecznego przebywania w stajni, zachowania w obecności konia, podstawowe wiadomości o koniu, podstawowe zasady pielęgnacji koni).

Zajęcie teoretyczne odbywają się w ramach zajęć praktycznych (przed jazdą konną)

5. Wszystkie zajęcia przy koniach odbywają się w kasku ochronnym

6. Nigdy nie należy pozostawiać konia bez opieki przy koniowiązie

7. Uczestnik zajęć w szkółce jeździeckiej zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad obowiązujących na terenie stajni i Ośrodka oraz podporządkowania się poleceniom kadry.

8. Opiekunem jest instruktor, obsługa stajni lub inna osoba z kadry klubu (wachmistrze) uprawniona do sprawowania opieki nad uczestnikami szkolenia.

9. Osoby samodzielnie jeżdżące konno, powinny być w stajni na 30 minut przed wyznaczonym terminem jazdy konnej w celu przygotowania konia do jazdy. Osoby jeżdżące na lonży lub grupa Pony Games powinny być w stajni 15 min przed rozpoczęciem zajęć. Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęć.

10. Po zakończeniu jazdy, konia należy rozsiodłać, sprawdzić stan kopyt oraz rozczyścić po jeździe

11. Instruktor ocenia przygotowanie konia do jazdy. ewentualne poprawki, uczestnik ma obowiązek dokonać zgodnie ze wskazówkami instruktora.

 

 

plakat szkółka

  

logopony

 

Regulamin Pony Club Radzymin

 

1.  Na terenie obiektu klubowego należy wykonywać wszystkie polecenia kadry Pony Clubu

2.  Jazdy zawsze odbywają się w odpowiednim obuwiu, twardym nakryciu głowy (kask lub toczek) oraz kamizelkach ochronnych.

3.  Sprzęt powierzony jeźdźcowi należy odłożyć na miejsce.

4.  Po jeździe przede wszystkim należy zająć się koniem, w drugiej kolejności sprzętem.

5.  Wszelkie czynności wykonywane przy koniach powinny być zgłaszane osobie z kadry klubu.

6.  Konia nie należy zostawiać samego przy koniowiązie.

7.  W pobliżu koni nie wolno biegać, krzyczeć i wykonywać gwałtownych ruchów. Przebywając na koniach należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym, oraz do końca nieprzewidywalnym.

8. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania koni.

9.  Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.

10.  Każdy jeździec zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.

11.  Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.  Wyjątkiem są zajęcia i jazdy, które prowadzi instruktor.

12. Za dzieci i młodzież przebywające na terenie klubu poza godziną wyznaczonych zajęć – odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

13. Ośrodek posiada polisę OC od działalności, które obejmuje odszkodowania za wypadki z tytułu źle wykonanej usługi.

Każdy uczestnik zajęć podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej instruktora.  Każdy uczestnik powinien samodzielnie zaopatrzyć się w odpowiednią polisę – Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

14. Ubezpieczenie pozostaje w gestii jeżdżących lub ich opiekunów prawnych.

15.  Kadra klubu ma prawo do autoryzacji zdjęć i nagrań powstałych na terenie Pony Club Radzymin, jeśli będą one publikowane.

16.  Pony Club Radzymin ma prawo do wykorzystania zdjęć i nagrań sporządzonych na terenie stajni do celów marketingowych bez dodatkowej zgody obecnych na materiałach osób. Brak zgody na publikację można przedstawić w formie pisemnej.

17.  Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie Pony Club Radzymin.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy.

 

Od uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej oraz oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej.

 

Oświadczenie – zgoda rodziców

 

 

logopony
 
 
 
 
OGŁASZAMY NABÓR DO SEKCJI SPORTOWEJ NASZEGO KLUBU
                                            

Jeśli Twoje dziecko chce:

✔️ rozwijać się sportowo

✔️startować w zawodach

✔️ zdobywać odznaki 

✔️ wyraźnie podnieść poziom swoich umiejętności 

zapraszamy do Sekcji Sportowej SKJ PONY POWER ⚡️


Najważniejszym czynnikiem jest chęć systematycznego rozwoju i ciężkiej pracy z tym związanej. 
Poziom minimalny uczestnika to swobodny galop. 
Wiek minimalny 8 lat.
Oferujemy do pełnej dzierżawy doświadczone kuce sportowe

Możliwość treningów 6 razy w tygodniu, starty w zawodach zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich oraz zdobywanie odznak 

ZAPRASZAMY 😀